ACN Europes Användningsvillkor för webbplatser

ACN Europes Användningsvillkor för webbplatser ("Användningsvillkor") har utfärdats av ACN Europe B.V. för eget bruk och för dess europeiska dotterbolags och närståendes bruk (gemensamt kallade "ACN"). Användningsvillkoren gäller för denna webbplats och alla webbplatser som ACN äger eller har licens att använda (var och en utgör en "Webbplats").

Vänligen läs igenom dessa Användningsvillkor innan Du använder Dig av denna Webbplats. Genom att använda Webbplatsen accepterar Du dessa Användningsvillkor, oavsett om Du köper någon tjänst av ACN eller inte.

1. Inledning

Dessa Användningsvillkor reglerar endast Din användning av denna Webbplats. Om Du köper tjänster av ACN gäller andra avtalsvillkor. ACN Europes Sekretesspolicy beskriver hur ACN samlar in och bearbetar personlig och icke-personlig information när Du använder denna Webbplats och den bör även läsas tillsammans med dessa Användningsvillkor. Du kan utnyttja de offentliga områdena på denna Webbplats utan att tillhandahålla några personuppgifter. Lösenordsskyddade områden på Webbplatsen kräver dock att Du förser ACN med vissa personuppgifter.

ACN kan när som helst revidera dessa Användningsvillkor. Du bör regelbundet kontrollera dessa Användningsvillkor för att granska den aktuella versionen.

2. Licens och villkor

ACN beviljar Dig en begränsad, royaltybefriad, icke-exklusiv licens till att få åtkomst till och använda Webbplatsen. Som ett villkor för denna licens, accepterar och godtar Du att:

• alla logotyper, varumärken, upphovsrättsskyddat material och annan immateriell egendom ("Immateriell egendom") på Webbplatsen ägs av ACN eller dess licensgivare eller ACNs affärspartner. Den begränsade licensen som beviljas genom dessa Användningsvillkor överför inte någon äganderätt eller någon annan rätt till den Immateriella egendomen.
• alla logotyper, varumärken, upphovsrättsskyddat material och annan immateriell egendom ("Immateriell egendom") på Webbplatsen ägs av ACN eller dess licensgivare eller ACNs affärspartner. Den begränsade licensen som beviljas genom dessa Användningsvillkor överför inte någon äganderätt eller någon annan rätt till den Immateriella egendomen.
• Du kommer inte att reproducera eller spara någon del av denna Webbplats eller dess innehåll på någon annan webbplats;
• Du kommer att använda denna Webbplats i enlighet med Ditt Independant Business Owner s-avtal samt ACNs Riktlinjer och anvisningar för Independant Business Owners;
• Du inte kommer att ändra denna Webbplats eller någon del av dess innehåll;
• ACN förbehåller sig rätten till samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Användningsvillkor.

3. Besökares material och uppförande

Bortsett från de personuppgifter som täcks av ACN Europes Sekretesspolicy, anses alla andra uppgifter som Du överför eller anslår på denna Webbplats vara icke-konfidentiella. ACN skall inte ha några skyldigheter med avseende på sådan information och är fri att använda det för alla ändamål.

Du får inte anslå något material på eller överföra till eller från denna Webbplats något material:

• som är hotfullt eller smädligt, ärekränkande eller anstötligt, obscent eller pornografiskt, upproriskt, som kan väcka hat eller avsky, vara diskriminerande, hädiskt, som kan utgöra ett brott mot förtroende eller sekretess, eller som på annat vis är olämpligt;
• som Du saknar laglig rätt att använda;
• som utgör eller uppmuntrar uppförande som skulle kunna utgöra ett kriminellt eller civilt brott eller som skulle kunna ge upphov till straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar; eller
• som skulle kunna skada Webbplatsen eller ACNs system (som t.ex. datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar (worms), skadliga komponenter, skadade data eller annan uppsåtlig programvara eller skadlig data).

4. Länkar till och från andra webbplatser

Den här Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser som drivs av tredje parter. Länkarna tillhandahålls endast i bekvämlighetssyfte. Om Du använder dessa länkar kommer Du att lämna den här Webbplatsen. ACN granskar inte tredje parters webbplatser och är inte ansvarig för dem. Tredje parters webbplatser täcks inte av dessa Användningsvillkor eller av ACN Europes Sekretesspolicy. Om Du använder Dig av sådana tredje parters webbplatser så gör Du det på egen risk.

Du kan länka till denna Webbplats i enlighet med följande villkor:

• att Du inte kopierar eller reproducerar någon av sidorna på denna Webbplats;
• att Du inte använder, ändrar eller tar bort någon Immateriell egendom;
• att Du inte anger eller antyder att ACN stödjer några andra tjänster utöver sina egna;
• att Du inte ger en missvisande bild av Ditt förhållande till ACN eller presenterar oriktiga uppgifter om ACN;
• Du endast länkar från webbplatser som Du är bemyndigad att använda;
• att Din webbplats inte innehåller något innehåll som är osmakligt, anstötligt eller kontroversiellt, som gör intrång i någon persons rättigheter eller som underlåter att uppfylla tillämplig lag; och
• om Du är en av ACNs Independant Business Owners, att Du iakttar kraven i Ditt Independant Business Owner -avtal samt ACNs Riktlinjer och anvisningar.

5. Avtalsbrott

ACN kan komma att stänga av eller avsluta Din åtkomst till denna Webbplats samt vidta andra åtgärder emot Dig om Du bryter mot dessa Användningsvillkor. Du överenskommer att hålla ACN skadeslös för eventuella förluster eller skador som åsamkats ACN, dess licensgivare eller ACNs affärspartner till följd av Ditt brott mot dessa Användningsvillkor.

ACN samarbetar med myndigheter som kan beordra eller begära att ACN röjer identiteten av sådana personer som använder Webbplatser på ett sätt som strider mot lagen.

6. Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning

ACN strävar efter att göra denna Webbplats tillgänglig 24 timmar om dygnet och att se till att informationen på webbplatsen är korrekt och uppdaterad. ACN ansvarar dock inte för om denna Webbplats under någon tid är otillgänglig eller om informationen på webbplatsen är felaktig, ofullständig eller föråldrad. Åtkomst till denna Webbplats kan komma att stängas av utan ytterligare meddelande. ACN kan när som helst ändra innehållet på denna Webbplats. Innehållet på denna Webbplats kan vara föråldrad och ACN förpliktar sig inte att uppdatera det.

Materialet på denna Webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". ACN UTESLUTER ALLA UTFÄSTELSER, GARANTIER, VILLKOR ELLER ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ACN och medlemmarna i ACN-koncernens företag, och deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, aktieägare eller ombud, utesluter allt ansvar för alla eventuella direkta eller indirekta förluster eller skador som Du eller någon tredje part åsamkas genom Din användning av eller oförmåga att använda denna Webbplats eller dess innehåll och samtliga andra webbplatser som är länkade till denna Webbplats.

7. Gällande lag

Detta meddelande skall lyda under och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna. Eventuella tvister härrörande från eller som hänger samman med detta meddelande är underkastade de behöriga domstolarna i Amsterdams (Nederländerna) exklusiva jurisdiktion.

Version 4.0

Utfärdandedatum: 3 oktober 2020