ACN Europe Website Brugerbetingelser

Disse ACN Europe Website Brugerbetingelse (“brugerbetingelser”) er udstedt af ACN Europe B.V. for firmaet selv og dets europæiske datterselskaber (samlet betegnet "ACN"). Disse brugerbetingelser gælder for dette site og alle websites, som ACN ejer eller er licenseret til at bruge (hvert af dem et “Website”).

Læs disse brugerbetingelser inden brug af dette website. Ved at bruge websitet, accepterer du disse brugerbetingelser, uanset om du køber noget service af ACN.

1. Indledning

Disse brugerbetingelser gælder kun for dit brug af dette website. Hvis du køber serviceydelser fra ACN, gælder yderligere vilkår og betingelser. ACN Europes fortrolighedspolitik beskriver, hvordan ACN indsamler og behandler persondata og ikke-personlige oplysninger, når du benytter dette website, og bør læses sammen med disse brugerbetingelser. Du kan få adgang til de offentlige områder af dette website uden at afgive personlige oplysninger. Adgangsbeskyttede områder af dette website kræver, at du afgiver visser personoplysninger til ACN.

ACN kan til hver en tid revidere disse brugerbetingelser. Du bør regelmæssigt tjekke disse brugerbetingelser for at gennemlæse den gældende version.

2. Licens og betingelser

ACN giver dig en begrænset royalty-fri, ikke-eksklusiv licens til adgang og brug af websitet. Som betingelse for en sådan licens, vedgår og accepterer du at:

• alle logoer, handelsmærker, ophavsretligt beskyttet materiale og anden intellektuel ejendom ("intellektuel ejendom") på websitet er ejet af ACN, dets licensgivere, eller ACN-forretningspartnere. Den begrænsede licens givet gennem disse brugerbetingelser overdrager ikke noget ejerskab eller andre rettigheder til den intellektuelle ejendom
• du vil ikke downloade, reproducere, ændre, kopiere, gensælge eller bruge nogen (i) intellektuel ejendom; (ii) produktlister, beskrivelser eller prislister; eller (iii) noget andet indhold af websitet til noget kommercielt eller ikke-kommercielt formål forudsat, at ACNs Independent Business Owner har en begrænset ikke-eksklusiv ret til at bruge bestemte intellektuelle ejendomme som angivet i Aftalen for Independent Business Owner
• du vil ikke reproducere eller gemme nogen del af dette website eller dets indhold på noget andet website
• du vil bruge dette website i overensstemmelse med din Aftale for Independent Business Owner og ACNs politikker og procedurer for Independent Business Owner
• du vil ikke ændre dette website eller noget af dets indhold
• alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse brugerbetingelser, er reserverede til ACN

3. Besøgendes materiale og opførsel

Ud over persondata dækket af ACN Europes fortrolighedspolitik bliver enhver oplysning, du transmitterer eller slår op på dette website, betragtet som ikke-fortroligt. ACN har ingen forpligtelser overfor sådanne oplysninger og er fri til at benytte dem til et hvilket som helst formål.

Du må ikke slå noget materiale op eller transmittere noget fra dette website der:

• er truende eller groft, misledende eller skandaløst, obskønt eller pornografisk, oprørsk eller kan vække had, diskriminerende, blasfemisk, en overtrædelse af privatlivets fred, eller på anden måde upassende
• som du ikke har juridisk ret til at bruge
• som udgør eller opfordrer til opførsel, der ville udgøre en kriminel eller civil lovovertrædelse eller give grund til kriminelt eller civilt strafansvar, eller
• der kan skade websitet eller ACN’s systemer (som for eksempel computer virusser, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, korrupt data eller anden ondsindet software eller skadelige data)

4. Links til og fra andre websites

Dette website indeholder links til websites, der er drevet af tredjeparter. Linkene findes kun for nemheds skyld. Hvis du benytter linkene, forlader du dette website. ACN gennemlæser ikke tredjeparters websites og er ikke ansvarlig for dem. Tredjeparters websites er ikke dækkede af disse brugerbetingelser eller ACN Europes fortrolighedspolitik. Hvis du går til sådanne tredjeparters websites er det på egen risiko.

Du kan linke til dette website på følgende betingelser:

• at du ikke reproducerer nogen side på dette website
• at du ikke bruger, ændrer eller fjerner nogen intellektuel ejendom
• at du ikke anfører eller underforstået anfører, at ACN støtter nogen serviceydelser ud over sine egne
• at du ikke misfortolker dit forhold til ACN eller præsenterer forkerte oplysninger om ACN
• at du kun linker fra websites, som du har bemyndigelse til at bruge
• at dit website ikke har indhold, der er usmageligt, krænkende eller kontroversielt, krænker en anden persons ret eller ikke overholder gældende lov, og
• hvis du er en Independent Business Owner for ACN, at du overholder regningslinjerne i den gældende Independent Business Owner – aftale og de gældende forretningsgange og -politikker.

5. Overtrædelse

ACN kan suspendere eller standse din adgang til dette website og tage andre skridt mod dig, hvis du overtræder disse brugerbetingelser. Du accepterer at holde ACN skadesløs for ethvert tab eller skade ACN, dets licensholdere eller dets forretningspartnere lider, som et resultat af at du overtræder disse brugerbetingelser.

ACN samarbejder med statslige myndigheder, der styrer eller anmoder ACN om at offentliggøre identiteten på enhver person, der bruger websitet på en måde der er i strid med gældende lov.

6. Fraskrivelse af garanti og begrænsninger på erstatningsansvar

ACN forsøger at gøre dette website tilgængeligt 24 timer om dagen og at sikre at oplysningerne på websitet er korrekte og opdaterede. Dog kan ACN ikke drages til ansvar, hvis dette website på noget tidspunkt er utilgængeligt eller hvis oplysningerne på websitet er forkerte, ufuldstændige eller forældede. Adgang til dette website kan blive suspenderet uden varsel. ACN kan ændre indholdet på dette website når som helst. Indholdet på dette website kan være forældet og ACN er ikke forpligtet til at opdatere det.

Materialet på dette website bliver leveret "som det er". ACN UDELUKKER ALLE PRERÆSENTATIONER, GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE VILKÅR UANSET OM DE ER UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET. ACN og ACN-gruppen af firmaer og deres respektive medarbejdere, direktører, ansatte, aktionærer og agenter ekskluderer alt ansvar for noget direkte eller indirekte tab eller skade, der sker for dig eller en tredjepart som følge af dit brug af eller manglende evne til at bruge dette website eller dets indhold og alle websites, der er linkede til dette website.

7. Gældende lovgivning

Denne meddelelse er styret af og udarbejdet i overensstemmelse med lovgivning i Nederland. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne meddelelse, skal afgøres i retten i Amsterdam, Nederland.

Version 4.0

Udstedelsesdato: 3. oktober 2020

ACN Europe Website Terms of Use

These ACN Europe Website Terms of Use (“Terms of Use”) are issued by ACN Europe B.V. for itself and its European subsidiaries and affiliates (collectively “ACN”). These Terms of Use apply to this site and all websites that ACN owns or is licensed to use (each a “Website”).

Please read these Terms of Use before using this Website. By using the Website, you accept these Terms of Use, regardless of whether you purchase any service from ACN.

1. Introduction

These Terms of Use apply only to your use of this Website. If you purchase products or services from ACN, additional terms and conditions apply. The ACN Europe Privacy Policy describes how ACN collects and processes personal and non-personal information when you use this Website and should be read together with these Terms of Use. You can access the public areas of this Website without providing personal information. Password-protected areas of this Website require you to provide certain personal information to ACN.

ACN may revise these Terms of Use at any time. You should check these Terms of Use regularly to review the current version.

2. License and Conditions

ACN grants you a limited, royalty-free, non-exclusive license to access and make use of the Website. As a condition of such license, you acknowledge and agree that:

• all logos, trademarks, copyrighted material, and other intellectual property (“Intellectual Property”) on the Website are owned by ACN or its licensors or by ACN business partners. The limited license granted by these Terms of Use does not convey ownership or other rights in the Intellectual Property;
• you will not download, reproduce, modify, copy, resell, or use for any commercial or non-commercial purpose any (i) Intellectual Property; (ii) product listings, descriptions, or price lists; or (iii) any other content on the Website; provided that ACN Independent Business Owners have a limited non-exclusive right to use certain Intellectual Property as set forth in their Independent Business Owners Agreements;
• you will not reproduce or store any part of this Website or its content in another website;
• you will use this Website in compliance with your Independent Business Owners Agreement and ACN’s Policies and Procedures for Independent Business Owners;
• you will not alter this Website or any of its content.
• Any rights not expressly granted in these Terms of Use are reserved to ACN.

3. Visitor Material and Conduct

Other than personal data covered by the ACN Europe Privacy Policy, any information that you transmit or post to this Website is considered non-confidential. ACN shall have no obligations with respect to such information and is free to use it for any purpose.

You may not post on or transmit to or from this Website any material:

• that is threatening or abusive, defamatory or scandalous, obscene or pornographic, seditious, liable to incite hatred, discriminatory, blasphemous, in breach of confidence or privacy, or otherwise inappropriate;
• that you do not have the legal right to use;
• that constitutes or encourages conduct that would constitute a criminal or civil offense or give rise to criminal or civil liability; or
• that could harm the Website or ACN’s systems (such as computer viruses, logic bombs, Trojan horses, worms, harmful components, corrupted data, or other malicious software or harmful data).

4. Links to and From Other Websites

This Website contains links to websites operated by third parties. The links are provided for convenience only. If you use the links, you will leave this Website. ACN does not review third-party websites and is not responsible for them. Third party websites are not covered by these Terms of Use or the ACN Europe Privacy Policy. If you access such third-party websites, you do so at your own risk.

You may link to this Website subject to the following conditions:

• you do not replicate any page of this Website; • you do not use, alter, or remove any Intellectual Property;
• you do not state or imply that ACN endorses any products or services other than its own;
• you do not misrepresent your relationship with ACN or present incorrect information about ACN;
• you link only from websites that you are authorised to use;
• your website does not contain content that is distasteful, offensive, or controversial, infringes the rights of any person, or fails to comply with applicable law; and
• if you are an ACN Business Owner, you adhere to the requirements of your Independent Business Owner's Agreement and the ACN Policies and Procedures.

5. Breach

ACN may suspend or terminate your access to this Website and to take other action against you if you breach these Terms of Use. You agree to indemnify ACN for any loss or damage suffered by ACN or its licensors or ACN business partners as a result of your breach of these Terms of Use.

ACN cooperates with governmental authorities that direct or request ACN to disclose the identity of anyone who uses the Website in a manner that violates the law.

6. Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability

ACN seeks to make this Website available 24 hours a day and to ensure that the information on the website is accurate and updated; however, ACN has no liability if this Website is unavailable at any time or if the information on this Website is incorrect, incomplete, or outdated. Access to this Website may be suspended without notice. ACN may make changes to the content of this Website at any time. The content of this Website may be out of date and ACN makes no commitment to update it.

The material on this Website is provided “as is”. ACN EXCLUDES ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS AND OTHER TERMS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ACN and the members of the ACN group of companies, and their respective officers, directors, employees, shareholders, and agents, exclude all liability for any direct or indirect loss or damage that may result to you or a third party from your use of or inability to use this Website or its content and any websites linked to this Website.

7. Applicable Law

This notice shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands. Any dispute arising out of or connected with this notice is subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Amsterdam, The Netherlands.

Version 4.0

Issue Date: 03 October 2020